Phòng GD&ĐT Lạc Sơn là cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện Lạc Sơn, tham mưu giúp UBND huyện thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về GD&ĐT trên địa bàn huyện theo quy định của pháp luật và sự phân công hoặc ủy quyền của Chủ tịch UBND huyện. Cơ quan Phòng GD&ĐT gồm 5 bộ phận, chức năng với 19 cán bộ, công chức, viên chức, trong đó có 09 biên chế chính thức, 02 hợp đồng 68; 01 hợp đồng ngắn hạn và 07 viên chức trưng tập.