GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO LÀ SỰ NGHIỆP CỦA ĐẢNG, CỦA NHÀ NƯỚC VÀ CỦA TOÀN DÂN!

Wednesday, 05/10/2022 - 23:34|
NGÀNH GIÁO DỤC LẠC SƠN QUYẾT TÂM THỰC HIỆN CHỦ ĐỀ NĂM HỌC 2022-2023 “Đoàn kết, nỗ lực vượt khó khăn, đổi mới sáng tạo, củng cố, nâng cao chất lượng các hoạt động Giáo dục và Đào tạo”
 • NHỮ ĐĂNG SƠN
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Kế toán
  • Email:
   nhudangson1962@gmail.com
 • BÙI VĂN HÀ
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Nhân viên Bảo vệ