GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO LÀ SỰ NGHIỆP CỦA ĐẢNG, CỦA NHÀ NƯỚC VÀ CỦA TOÀN DÂN!

Wednesday, 05/10/2022 - 21:57|
NGÀNH GIÁO DỤC LẠC SƠN QUYẾT TÂM THỰC HIỆN CHỦ ĐỀ NĂM HỌC 2022-2023 “Đoàn kết, nỗ lực vượt khó khăn, đổi mới sáng tạo, củng cố, nâng cao chất lượng các hoạt động Giáo dục và Đào tạo”
 • BÙI VĂN MẾN
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Cán bộ thường trực
  • Email:
   tt.pht.las@hoabinh.edu.vn
 • BÙI VĂN HIỀN
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Cán bộ thường trực
  • Email:
   tt.mid.las@hoabinh.edu.vn
 • BÙI VĂN ĐIỂN
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Cán bộ thường trực
  • Email:
   tt.ngl.las@hoabinh.edu.vn
 • BÙI VĂN HẠC
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Cán bộ thường trực
  • Email:
   tt.tudo.las@hoabinh.edu.vn
 • BÙI VĂN TÁ
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Cán bộ thường trực
  • Email:
   tt.ngs.las@hoabinh.edu.vn
 • VŨ TRỌNG PHÚ
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Cán bộ thường trực
  • Email:
   tt.thc.las@hoabinh.edu.vn
 • BÙI VĂN CƯ
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Cán bộ thường trực
  • Email:
   tt.tal.las@hoabinh.edu.vn
 • BÙI THỊ HỒNG
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Cán bộ thường trực
  • Email:
   tt.nhn.las@hoabinh.edu.vn
 • BÙI ĐỨC HIỀN
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Cán bộ thường trực
  • Email:
   tt.bih.las@hoabinh.edu.vn
 • QUÁCH VĂN ĐỒNG
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Cán bộ thường trực
  • Email:
   tt.myt.las@hoabinh.edu.vn
 • BÙI THỊ HƯƠNG
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Cán bộ thường trực
  • Email:
   tt.liv.las@hoabinh.edu.vn