GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO LÀ SỰ NGHIỆP CỦA ĐẢNG, CỦA NHÀ NƯỚC VÀ CỦA TOÀN DÂN!

Wednesday, 05/10/2022 - 22:57|
NGÀNH GIÁO DỤC LẠC SƠN QUYẾT TÂM THỰC HIỆN CHỦ ĐỀ NĂM HỌC 2022-2023 “Đoàn kết, nỗ lực vượt khó khăn, đổi mới sáng tạo, củng cố, nâng cao chất lượng các hoạt động Giáo dục và Đào tạo”
 • Lịch công tác thang 10 năm 2022
  | Đỗ Thị Phượng | 3 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Lịch công tác thang 9 năm 2022
  | Đỗ Thị Phượng | 17 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Lịch công tác thang 8 năm 2022
  | Đỗ Thị Phượng | 26 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Lịch công tác thang 7 năm 2022
  | Đỗ Thị Phượng | 36 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Lịch công tác thang 5 năm 2022
  | Đỗ Thị Phượng | 56 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Lịch công tác thang 3 năm 2022
  | Đỗ Thị Phượng | 84 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Lịch công tác thang 2 năm 2022
  | Đỗ Thị Phượng | 79 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Lịch công tác tháng 01 năm 2022
  | Đỗ Thị Phượng | 91 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Lịch công tác thang 12 năm 2021
  | Đỗ Thị Phượng | 114 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Lịch công tác thang 11 năm 2021
  | Đỗ Thị Phượng | 115 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Lịch công tác thang 10 năm 2021
  | Đỗ Thị Phượng | 129 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Lịch công tác thang 9 năm 2021
  | Đỗ Thị Phượng | 130 lượt tải | 1 file đính kèm